2019010201Lemon.
 C1000タケダじゃない。
 (夜のフィギュア撮影会 2/3【フリー】に投稿。)
 (夜のフィギュア撮影会 3/1【開】に投稿。)